Dynamo Conversion Bracket (6V to 12V) Dynamo Conversion Bracket (6V to 12V)